طول هر دوره

طول هر دوره برابر با یک هفته است. تعداد جلسات در هفته با توجهطول هر دوره برابر با یک هفته است. تعداد جلسات در هفته با توجه به نیاز دانشجو، متفاوت و مدت زمان جلسات 45 دقیقه است. مدت اتمام هر کتاب با توجه به تعداد جلسات در هفته، متغیر است.

دوره ها بر اساس تعداد جلسات به سه دسته زیر طبقه بندی میشوند:

  1. دوره های عادی 3 تا 6 جلسه در هفته
  2. دوره های نیمه فشرده 12 تا 20 جلسه در هفته
  3. دوره های فشرده 20 تا 30 جلسه در هفته

Course Lenght