نظر سنجی

پس از پایان هر جلسه، از دانشجویان در مورد دست آورد های علمی هر جلسه و نحوه تدریس آموزگاران، نظرسنجی میشود و دانشجویان نظرات خود را از عالی تا ضعیف در سایت قرار میدهند. در بخش نظر سنجی تشریحی نیز دانشجویان میتوانند پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارند.