Purpose

A1

دانشجویان در این سطح  بهتر است حداقل  سه روز در هفته را  به مطالعه کتب درسی (مانند Interchange،Headway ، Solutions  و ...)  اختصاص دهند و در روزهای دیگر هفته  بیشتر وقت خود را صرف خواندن و شنیدن کتاب های داستان صوتی مناسب  این سطح  (مانند داستان های سطح A1) بنمایند.  گذراندن این سطح پس از  طی حداقل دو ماه و حداکثر طی شش ماه مشروط به کسب نتیجه 75 به بالا در آزمون های ماهانه tracktest و رسیدن به شایستگی لازم صورت می پذیرد. لازم به ذکر است که مهمترین دستاورد این  سطح ایجاد ارتباط دوستانه با زبان و لذت بردن از قرار گرفتن در محیط کاملا زبانی است.

A2

دانشجویان در این سطح  بهتر است حداقل  سه روز در هفته را  به مطالعه کتب درسی (مانند Interchange،Headway ، Solutions  و ...)  اختصاص دهند  و در روزهای دیگر هفته  بیشتر وقت خود را صرف مکالمه داستان صوتی، مکالمه در موقعیتهای روزمره و نامه نگاری مقدماتی بنمایند. گذراندن این سطح پس از  طی حداقل دو ماه و حداکثر طی شش ماه مشروط به کسب نتیجه 75 به بالا در آزمون های ماهانه tracktest و رسیدن به شایستگی لازم صورت می پذیرد. لازم به ذکر است که مهمترین دستاورد این  سطح تسلط بر ساختار های مقدماتی زبان انگلیسی برای ساختن جملات صحیح و جایگذاری صحیح ارکان اصلی جمله است.

B1

دانشجویان در این سطح  بهتر است حداقل  سه روز در هفته را  به مطالعه کتب درسی (مانند Interchange،Headway ، Solutions  و ...)  اختصاص دهند  و در روزهای دیگر هفته  بیشتر وقت خود را صرف درک مطالب کاربردی شغلی و مالی و مفاهیم آکادمیک (ارائه های اساتید دانشگاه) بنمایند. گذراندن این سطح پس از  طی حداقل دو ماه و حداکثر طی شش ماه مشروط به کسب نتیجه 75 به بالا در آزمون های ماهانه tracktest و رسیدن به شایستگی لازم صورت می پذیرد. لازم به ذکر است که مهمترین دستاورد این  سطح سرعت و دقت در نت برداری است.

B2

دانشجویان در این سطح  بهتر است حداقل  سه روز در هفته را  به مطالعه کتب درسی (مانند Interchange،Headway ، Solutions  و ...)  اختصاص دهند  و در روزهای دیگر هفته  بیشتر وقت خود را صرف بحث آزاد و نگارش آکادمیک بنمایند. گذراندن این سطح پس از  طی حداقل دو ماه و حداکثر طی شش ماه مشروط به کسب نتیجه 75 به بالا در آزمون های ماهانه tracktest و رسیدن به شایستگی لازم صورت می پذیرد. لازم به ذکر است که مهمترین دستاورد این  سطح توانایی تحلیل و ارائه موضوعات مختلف است.

C1

دانشجویان در این سطح  بهتر است حداقل  سه روز در هفته را  به مطالعه کتب درسی (مانند Interchange،Headway ، Solutions  و ...)  اختصاص دهند  و در روزهای دیگر هفته  بیشتر وقت خود را صرف مفاهیم آکادمیک (مقالات و ارائه های دانشگاهی) و درک مطالب تخصصی بنمایند. گذراندن این سطح پس از  طی حداقل دو ماه و حداکثر طی شش ماه مشروط به کسب نتیجه 75 به بالا در آزمون های ماهانه tracktest و رسیدن به شایستگی لازم صورت می پذیرد. لازم به ذکر است که مهمترین دستاورد این  سطح ssسرعت و دقت در مطالعات آکادمیکee است.

C2

دانشجویان در این سطح  بهتر است حداقل  سه روز در هفته را  به مطالعه کتب درسی (مانند Interchange،Headway ، Solutions  و ...)  اختصاص دهند  و در روزهای دیگر هفته  بیشتر وقت خود را صرف فراگیری اصول تأثیرگزاری (نگارش و ارائه) و معماری پاراگراف بنمایند. اتمام این سطح پس از  طی حداقل دو ماه و حداکثر طی شش ماه مشروط به کسب نتیجه 75 به بالا در آزمون های ماهانه tracktest و رسیدن به شایستگی لازم صورت می پذیرد. لازم به ذکر است که مهمترین دستاورد این  سطح توانایی ارائه مطالبی واضح و روان از انواع مباحث و توصیفات است.