دوره ها

دوره های کانون زبان ایتاکی

 • مبتدی
 • پیشرفته
دوره مبتدی (A1)

$65

ویژگی های دوره
 • مورد اول
 • مورد دوم
 • مورد سوم
ثبت نام دوره
دوره پایه (A2 و A2 plus)

$65

ویژگی های دوره
 • مورد اول
 • مورد دوم
 • مورد سوم
ثبت نام دوره
دوره متوسط (B1 و B1 Plus)

$65

ویژگی های دوره
 • مورد اول
 • مورد دوم
 • مورد سوم
ثبت نام دوره
دوره فرا متوسط (B2)

$65

ویژگی های دوره
 • مورد اول
 • مورد دوم
 • مورد سوم
ثبت نام دوره
دوره پیشرفته (C1)

$65

ویژگی های دوره
 • مورد اول
 • مورد دوم
 • مورد سوم
ثبت نام دوره
دوره حرفه‌ای (C2)

$65

ویژگی های دوره
 • مورد اول
 • مورد دوم
 • مورد سوم
ثبت نام دوره